ROZDZIAŁ II

CEL, ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 7.

Celem Fundacji jest:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków zmieniających świadomość a w szczególności od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie innym uzależnieniom między innymi od seksu, hazardu i internetu.

2. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym od wszelkich środków i zachowań zmieniających świadomość w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu równowagi emocjonalnej w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, w zakładzie pracy, w środowisku.

3. Tworzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o zaburzeniach emocjonalnych, a w szczególności o środkach i zachowaniach zmieniających świadomość, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości i rozwoju duchowego, szczególnie wśród młodzieży.

4. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.

5. Niesienie pomocy rodzinom, w których występuje dysfunkcja, a w szczególności przemoc pod wpływem środków zmieniających świadomość.

6. Przeciwdziałanie postawom i praktykom propagującym i zachęcającym w formie jawnej lub ukrytej do stosowania środków zmieniających świadomość w zakresie zagrażającym równowadze emocjonalnej.

7. Podejmowanie działań opiekuńczych mających na celu pomoc osobom uzależnionym, zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz osobom niepełnosprawnym.

8. Udzielanie opieki innym osobom potrzebującym czasowej pomocy ze względów medycznych i społecznych.

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji z powodu stanu zdrowia oraz sytuacji społecznej i materialnej.

10. Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem afirmacji trzeźwości.

11. Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej.

12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień.

13. Rozwijanie kontaktów i współpracy między grupami społecznymi w ramach integracji europejskiej i pozaeuropejskiej.

14. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego i duchowego.

15. Wyrównywanie szans kształcenia.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Kształtowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych.

2. Pomoc młodzieży w odkrywaniu zdolności, pasji życiowych oraz celów życiowych i standardów moralnych w oparciu o wartości chrześcijańskie.

3. Wsparcie psychoterapeutyczne w trudnych sytuacjach, a szczególnie pomoc w sytuacji nawrotów uzależnienia.

4. Tworzenie i prowadzenie różnorodnych placówek wspierających osoby wymagające pomocy.

5. Organizowanie środowisk sprzyjających rozwojowi talentów i indywidualnych zdolności typu: ogniska, ośrodki kultury…

6. Arteterapię osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem (oddziaływanie sztuką, muzyką, plastyką, tańcem).

7. Promocję dorobku artystycznego osób uzależnionych.

8. Integrację środowisk działających na rzecz osób wykluczonych społecznie.

9. Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę osobom uzależnionym.

10. Organizowanie konferencji, sesji naukowych, sympozjów, zjazdów, odczytów, prelekcji, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie z odpowiednimi placówkami w tym zakresie.

11. Organizowanie wystaw, pokazów, promocji, aukcji i kiermaszów.

12. Współpracę z placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi oraz organizacjami lokalnymi.

13. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.

14. Podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

15. Prowadzenie kursów przygotowania zawodowego i przystosowania społecznego.

16. Prowadzenie ośrodków socjoterapeutycznych.

17. Prowadzenie programów profilaktyki przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom w szkołach.

18. Pozyskiwanie środków finansowych dla inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

19. Działanie formacyjne we współpracy z instytucjami państwowymi, kościelnymi i instytucjami sektora prywatnego w zakresie określonym w celach fundacji.

20. Współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi podobną działalność.